Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг өргөн барьлаа

   Өнөөдөр Орхон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг аймгийн Засаг дарга Д.Батлут, засаг даргын орлогч С.Батжаргал, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга Ц.Баяржаргал, аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Даваадорж нар хуулийн хугацаанд өргөн барилаа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 16.2 дахь заалтын дагуу аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг 9 бүлэг 26 зорилтын хүрээнд 207 арга хэмжээг төлөвлөн боловсруулсан байна.