Орхон аймгийн 2020 оны 8 Алдартан

    Орхон аймгийн 2020 оны Алдартанг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар тодрууллаа.

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны болон төр захиргааны салбар 

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга Ө.Ганзориг

Дэд бүтцийн салбар

“Эрдэнэт ус” ДТС ОНӨХК-ийн ажилтан  Ё.Баттулга

Боловсрол, соёл, урлаг, спортын салбар

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ажилтан, Улсын Дархан мэргэн Д.Дэмбэрэлсайхан

Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн салбар

Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн А.Баярхүү

Санхүү, банкны салбар

Татварын хэлтсийн татварын орлогын тасгийн дарга Н.Сувдмаа

Хууль, хяналтын салбар

Онцгой байдлын газрын орлогч дарга, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга Д.Золжаргал

Үйлдвэр, хүнс, Хөдөө аж ахуйн салбар

“Оюут тахилт” ХХК-ийн захирал Л.Оюун

Уул уурхайн салбар

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ийн үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Т.Түмэн-Өлзий