Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын 2018 онд хийсэн ажлын тайлан